ANBI

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Zuidpoort Christen Gemeente in Vlissingen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Zuidpoort Christen Gemeente in Vlissingen aftrekbaar van uw inkomsten.

Volgens de statuten van de gemeente is de officiële naam van het Kerkgenootschap ”Zuidpoort Christen Gemeente”.

Doelstellingen Uit de statuten

Artikel 1

Het kerkgenootschap hierna te noemen: kerk/gemeente, draagt de naam Zuidpoort Christen Gemeente en is gevestigd in de gemeente Vlissingen.

Artikel 2

Aard van het de kerk/gemeente

 1. De kerk/gemeente is gebaseerd op de Bijbelse opvatting dat zij gebouwd wordt op het fundament zoals omschreven in Efeze 2:20 en voorts dat alle ware gelovigen leden zijn van het lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is. “En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt” (Efeze 1:22 en 23). Daarom is het lichaam van Christus een organisme en vervolgens een organisatie. Een organisatie, gevormd op de dag van Pinksteren door de werkzaamheid van de Heilige Geest. “Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle de leden van het lichaam hoevelen ook één lichaam vormen, zo ook Christus, want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.” (1 Corinthiërs 12:12-13). Dit lichaam, aldus gevormd, kunnen wij niet scheppen noch veranderen, noch opheffen noch eraan toevoegen. En daar het ontstaan is door een daad van God, is het de plicht van elke gelovige om te erkennen wat God heeft gedaan. Ook is het onze plechtige verantwoordelijkheid om manieren en wegen te vinden om praktisch werkende verhoudingen te vinden tussen de gelovigen, die Christus geplaatst heeft in Zijn Kerk om de Goddelijke zending op aarde te vervullen.
 2. De kerk/gemeente is een zelfstandige functionerend onderdeel van de kerk/gemeente van Jezus Christus te Vlissingen en belijdt haar eenheid met allen die Jezus Christus erkennen als de Zoon van de Levende God.

Artikel 3

Doelstelling van de Kerk/Gemeente

De kerk/gemeente heeft ten doel:

 1. De God van Israël, God, Schepper van de hemelen en van de aarde in gehoorzaamheid en liefde te aanbidden en te eren. Christus te erkennen als almachtig Hoofd van de kerk over de gehele wereld. Het goede nieuws van het evangelie van bevrijding en verlossing van Jezus Christus bekend te maken en het Woord van God te onderwijzen aan alle volkeren;
 2. Alle ware gelovigen te erkennen als leden van het lichaam van Christus;
 3. De Apostolische zending te benadrukken, aan te moedigen en te bevorderen en gemeenten te vestigen, die een plaats zijn van aanbidding aan de Almachtige God, een plaats die een christelijke gemeenschap verschaft aan alle personen, die hetzelfde kostbare geloof belijden en waar de Heilige Geest geëerd wordt;
 4. De verantwoordelijkheid te accepteren om de grote opdracht te vervullen, namelijk de verbreiding en de volkeren tot Zijn discipelen te maken (Mattheus 28:8);
 5. Eenheid en gemeenschap tussen de leden van het lichaam van Christus te bevorderen;
 6. De fundamentele waarheden, omschreven in artikel 4, worden onderschreven;
 7. Een plaats waar de toerusting van de gelovige plaatsvindt door de vijfvoudige bediening die erkend wordt door het geestelijk bestuur als bedoeld in Efeze 4 en open staat voor inspraak door erkende vijfvoudige bedieningen die erkend worden door het geestelijk bestuur als bedoeld in Efeze 2:20;
 8. Diensten tot de Gemeente behorend op te richten, voor het verbreiden van het Evangelie en het wek zoals omschreven in de statuten;
 9. Kandidaten aan te stellen voor de bediening zoals omschreven in artikel 6 lid 1, en om deze na beproefd te zijn, te bevestigen als opzieners naar de eisen gesteld in het Nieuwe Testament;

De volgende doelstellingen zijn voor de kerk/gemeente van belang om te functioneren als gemeente en zijn kenmerken van onze geloofsbeleving:

 1. Krachtige geestvervulde lofprijzing/aanbidding. Vol van profetische manifestatie, proclamatie, vreugde en expressie in de vorm van dans, vlaggen en banieren. Muzikanten met allerlei muziekinstrumenten om samen een reukwerk voor God te zijn. 1 kronieken 16:4 En hij stelde voor de ark des heren dienaren aan uit de levieten: om de Here, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen;
 2. Ontwikkelen en stimuleren van gebed en voorbede;
 3. Gemeenteontwikkeling en toerusting door onderwijs, training van gemeenteleden door Bijbelstudie, Bijbelschool en conferenties;
 4. Het deelnemen en opzetten van maatschappelijke activiteiten, hulpverlening, welzijn, en regionale radio/televisie;
 5. Vorming aan onze geestelijke betrokkenheid bij Israël;
 6. Deelname aan outreach, zendingsprojecten en gemeenten ondersteuningen.
 7. Het invullen en uit leven van een geloofsbeweging gebaseerd op en van uit de Bijbel.
 8. Organiseren van samenkomsten, bijeenkomsten, conferentie, concerten, onderwijs seminars voor ouderen, jongeren en kinderen en genodigde.
 9. Diaconale werken, maatschappelijke ondersteuning van uit het bijbels principe om zien naar de weduwe en wezen
 10. het geven en organiseren van geestelijk onderwijs gebaseerd op en van uit de Bijbel
 11. het organiseren van kinderkampen en Jeugdkampen van uit de geloofsbeleving

Beleidsplan:

Gaat dan henen, maakt alle de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vaders en de Zoons en de heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Matteüs 28:19

### RSIN van Zuidpoort City Church

Naam van de instelling: “Het Kerkgenootschap Bediening Gemeente Zuidpoort”

Publieksnaam: Zuidpoort City Church

Rechtspersoon: Kerkgenootschap

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 801972097

Samenstellingen bestuur Zuidpoort Christen Gemeente

### Bestuur

 • Voorzitter
 • Penningmeester/secretaris
 • Oudsten bestuur, 10 leden

### Beloningsbeleid

 • geen personen in loondienst
 • inhuur van ZZP
 • vrijwilligers vergoeding