Bediening:
Zuidpoort Christen Gemeente

Passie voor God, Vrienden van Mensen

De Zuidpoort Christen Gemeente is de Bediening die Pastors Coen en Teuni van Dalen in 1999 van God hebben ontvangen. De visie voor de Zuidpoort gemeente is in hun hart ontstaan o.l.v. de Heilige Geest. Samen met de partners zetten zij zich in om deze visie uit te dragen en tot werkelijkheid te laten worden en samen de gemeente te bouwen.

Uitwerking 

 • Zuidpoort is een gemeenschap van Christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin, die omziet naar elkaar en zorg draagt voor elkaar als een gezin van God. Zuidpoort wil een gemeente zijn waar de Heilige Geest de ruimte krijgt om aanwezig te zijn.
 • Krachtige geest vervulde lofprijzing en aanbidding met vreugde en expressie.Laat de Heer uw vreugde blijven: ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. (Filip. 4:4)

Wij geloven!

 • In de enige en levende, eeuwige God, die Zich in drie personen in volmaakte eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, heeft geopenbaard.
 • Wij geloven in de “blijde boodschap” zoals deze reeds door de profeet is voorzegd (Jesaja 61) en door de Here Jezus zelf is bevestigd in Lucas 4:17-19.
  De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.
 • Dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is.
 • Gods woord is levendig en krachtig. (Hebr. 4:12)
 • Gods woord keert nooit ledig terug. (Jes. 55:11)
 • Geloof komt door het horen van het woord.
  (Rom. 10:17)
 • Dat de Here Jezus Christus volledig God is en volledig mens was, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Dat Hij in Zijn leven echter nooit gezondigd heeft.
 • Dat de Here Jezus aan het kruis voor alle in zonden gevallen mensen gestorven is en dat Zijn offer de enige weg tot verzoening met God is.
 • Dat Hij de overwinning op de dood heeft behaald door uit de dood op te staan en daarmee Zijn almacht heeft getoond. Dat Hij naar de hemel is opgevaren en dat Hij zichtbaar terug zal komen.
 • Dat bekering en wedergeboorte noodzakelijk zijn, omdat niemand behouden kan worden anders dan door genade en geloof alleen. De Here Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem.
 • Dat de Here Jezus Christus een volkomen genezing en bevrijding voor lichaam, ziel en geest kan geven.
 • Dat de Heilige Geest de gelovigen in staat stelt hun leven zo te leiden, dat de vrucht van de Geest in hun leven zichtbaar wordt.
 • Dat het wereldwijde lichaam van Christus bestaat uit allen die door de Here Jezus Christus kinderen van God geworden zijn, ongeacht hun naamgeving.
 • Dat apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars de gemeente(n) toerusten.
 • Dat de doop in water door onderdompeling, de doop in de Heilige Geest en de viering van het avondmaal onlosmakelijk bij het leven van de gelovigen horen.
 • Dat de gemeente de opdracht heeft gekregen het goede nieuws bekend te maken en in praktijk te brengen.
 • Dat God ieder mens een zinvol leven wil geven. Een leven met vrede, vreugde en heel veel liefde. Maar ook in de momenten van pijn en verdriet is God daar door de Heilige Geest die Hij gezonden heeft als de Trooster. We gaan daarbij uit van gehoorzaamheid aan God.
 • Dat Jezus het hoofd is van de gemeente.

Ontstaan van de naam Zuidpoort Christen Gemeente

Eind 1999 waren er na verandering in het leiderschap van de gemeente en het opheffen van gemeente CCZ gebedsmomenten met elkaar.
Wij zochten God om te weten welke richting we uit moesten gaan als de gemeente c.q. naam. Een van de broeders werd bepaald bij de naam Zuidpoort. Ook was er tijdens een van die gebedsmomenten een gezicht waarin de Ark respectvol en waardig binnengedragen werd in de gemeente.
In de Bijbel wordt het volgende gezegd over het binnendragen van de Ark:
1 Kronieken 13:13-14
En de ark Gods bleef drie maanden bij het gezin van Obed-Edom, in zijn huis; en de Here zegende het huis van Obed-Edom en al wat hij bezat.

En via Obed-Edom komen we bij de Zuidpoort uit. Hij werd later door David aangesteld als de poortwachter van de Zuidpoort van Jeruzalem en zijn zonen beheerden de voorraadkamers van de  Zuidpoort.
1 Kronieken 26:15
Obed-Edom moest de zuidelijke poort bewaken. Zijn zonen bewaakten de gebouwen waarin de voorraden bewaard werden.

De beelden in het gezicht van heiliging en voorziening werden bevestigd door het woord van God.

De plaatselijke Gemeente!

De plaatselijke gemeente functioneert als een lichaam dat zichzelf openbaart als het Lichaam van Christus op aarde.
In Efeziërs 1:22-23 staat:
En Hij [God] heeft alle dingen onder Zijn [Christus] voeten geplaatst en gaf Hem [Christus] als hoofd van alle dingen aan de gemeente, welke is Zijn [Christus] Lichaam, de volheid van Hem die alles vult in allen.

In 1 Corinthiërs 12:12 spreekt Paulus over de gemeente en dan zegt hij:
Want zoals het lichaam één is en toch vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam, zo ook is Christus.

Wij geloven dat het universele Lichaam van Christus uit verschillende gemeenten bestaat. De gemeente is er om goddelijk leven door te geven aan de individuele gelovigen en om God te laten zien aan de wereld.
God heeft mensen bedieningen gegeven en het karakter om Zijn opdracht te vervullen. Christus is het hoofd van de gemeente. Daarom geloven wij dat bedieningen vanuit en in relatie met gemeenten moeten functioneren om in het lichaam van Jezus Christus te dienen.

God Zelf heeft de structuur voor de gemeente neergelegd in Zijn Woord.


Partner van Zuidpoort!
Passie voor God, Vrienden van Mensen

Zuidpoort kent tot op heden geen officieel lidmaatschap, wij geloven in partnerschap.

Een partner is in het kort gezegd een discipel van Jezus en draagt mee aan de opbouw van de gemeente. Zowel in bezoek van de samenkomsten en activiteiten als met inzet van gaven en talenten en met financiële ondersteuning aan de gemeente. Hij/zij onderschrijft de geloofsbelijdenis ‘Wij Geloven’ en leeft die uit.

Wij geloven dat het God is die toevoegt. “En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden” hand. 2:47

Toch is het de mens die zich bewust invoegt in de gemeente “Laat u ook zelfs als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus” 1 Petrus 2:5

Gasten, bezoekers en vrienden, iedereen is van harte welkom in de samenkomsten.
Neem ruimschoots de gelegenheid om rond te kijken en te proeven in de gemeente of u/jij zich thuis voelt en als partner mee wil dienen in de Gemeente (Zijn koninkrijk).
Als er vragen zijn over partnerschap willen we daar graag in een persoonlijk gesprek antwoord op geven.

Een partner onderschrijft de visie die God aan deze gemeente gegeven heeft.

Als leiderschap willen we stimuleren en ruimte geven om gaven en talenten te ontwikkelen en in de praktijk te brengen en daar vorm aan te geven.

Israël positieverklaring

Zuipoort Christen Gemeente onderschrijft de positieverklaring van het CGI (Comité Gemeente hulp Israël) aangeboden aan de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten).

Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, bidden dat God de bedekking weg zal nemen, zodat ook onze orthodoxe broeders en zusters zullen zien dat Jezus ook voor hen al gekomen is.