Hoe gaat het er “bij ons” aan toe?

Onze diensten zijn ingevuld met worship (lofprijs en aanbidding met expressie en beleving) “klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang” (Ps. 47:2). “Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet zingen met mijn geest,  maar ook met mijn verstand” (1 Cor. 14:15).

Prediking van het woord
De Bijbel zegt in Romeinen 10:14 dat geloof komt door te luisteren naar het woord van God. Om te kunnen groeien is het dus noodzakelijk om te luisteren naar Gods woord. Hoe kwam het dat de eerste Christenen zo snel groeiden? Dat kwam omdat ze bleven volharden bij de prediking door de apostelen en de gemeenschap onder elkaar. (Hand. 2:42)

Gebed met elkaar
We bidden als er speciale noden of zieken zijn. In de Bijbel staat: “Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden ‘Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft’”.
“Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” (Jac. 5:16) Zegeningen van kinderen en volwassenen, baby’s opdragen te midden van de Gemeente, gezamenlijk de maaltijd van de Heer Jezus gebruiken. Profetische bemoediging naar elkaar, het profetisch woord vanuit de vijfvoudige bediening. Dit alles onder leiding van de Heilige Geest.

God vindt het heel belangrijk dat Christenen samenkomen en Hij zegt dan ook: “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. (Math. 18:20)

De gemeenschap (fellowship) onder elkaar is ook een reden om samen te komen: Christenen hebben elkaar nodig!! In de Bijbel staat dat de Kerk het lichaam van Christus is en dat elke Christen een deel van dat lichaam is. Paulus geeft er een duidelijk voorbeeld van: “Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’, en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen”. (1 Cor. 12:12-31). Met andere woorden; niemand kan Christen zijn en zeggen: ‘Ik heb geen andere Christen nodig’.

Waarom zijn muziekinstrumenten onderdeel van de lofprijzing?
Tijdens de lofprijzing maken we gebruik van verschillende muziekinstrumenten. God houdt van muziek en enthousiasme. In de Bijbel staat: “loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier. Loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen.” (Ps. 150:3) “Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen”. (Openb. 14:2)