V.E.G. Beréa
www.bereavlissingen.nl


De Blinkende Morgenster
www.blinkendemorgenster.nl


Volle Evangelie Gemeente Filadelfia
www.filadelfia-vlissingen.nl


Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
www.pinkstergemeentevlissingen.nl


Evangeliegemeente De Wijngaard
www.de-wijngaard.nl


Zuidpoort Christen Gemeente
www.zuidpoort.nl